سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2018-10-20T08:00:08+01:00 text/html 2018-10-20T03:17:05+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) سال 97 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/968 <div align="center"> کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) سال 97 در هیات لواالزینب (س) قم</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="1540007250180321"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/XZ6aw?data[rnddiv]=1540007250180321&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-19T09:50:32+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/967 <div align="center">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div><br></div><div align="center">[<div id="15399426633997510"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9Sdpq?data[rnddiv]=15399426633997510&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-18T09:02:13+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی سید جعفر طباطبایی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/966 <div align="center"> کربلایی سید جعفر طباطبایی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15398534652436044"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/JLRKS?data[rnddiv]=15398534652436044&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-10-17T06:00:37+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/965 <div align="center"> حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15397562047187175"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/3iZBp?data[rnddiv]=15397562047187175&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-16T06:27:23+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله زنده یاد حاج محسن فیضی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/964 <div align="center"> زنده یاد حاج محسن فیضی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15396713628369783"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/s2ogp?data[rnddiv]=15396713628369783&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-15T04:34:29+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله استاد عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/963 <div align="center"> استاد عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15395781953119116"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Fz0w7?data[rnddiv]=15395781953119116&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-11T15:12:24+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/961 <div align="center"> کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15394913519302982"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Oen73?data[rnddiv]=15394913519302982&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-10T14:24:24+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج احد قدمی به یاد سید جواد ذاکر- دهه سوم محرم 97 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/960 <div align="center"> حاج احد قدمی به یاد سید جواد ذاکر- دهه سوم محرم 97<br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15391815343443116"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/18wKA/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-10-09T13:36:10+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد سید جواد ذاکر-فاطمیه-کاشان http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/959 <div align="center"> کربلایی حسین عینی فرد به یاد سید جواد ذاکر-فاطمیه-کاشان</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15390949648592390"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AEKiU?data[rnddiv]=15390949648592390&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-08T04:59:12+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/958 <div align="center"> کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15389748604104337"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/oRSGi?data[rnddiv]=15389748604104337&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-06T10:02:11+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج مهدی کمانی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/957 <div align="center"> حاج مهدی کمانی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15388201751377267"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/FspOI?data[rnddiv]=15388201751377267&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-05T04:32:19+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر (قدیمی) http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/955 <div align="center"> کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر (قدیمی)</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15387179775168003"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Jo2dF?data[rnddiv]=15387179775168003&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-02T16:44:23+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد و فالی به یاد ذاکر- کاشان سال 92 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/954 <div align="center"> عینی فرد و فالی به یاد ذاکر- کاشان سال 92<br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15385350718165142"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/dvWGr?data[rnddiv]=15385350718165142&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-10-01T14:34:57+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-محرم 97 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/953 <div align="center"> &nbsp; کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-محرم&nbsp; 97<br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15384045696938194"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZlXEV?data[rnddiv]=15384045696938194&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-09-30T16:55:13+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی میلاد مجنونی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/952 <div align="center"> کربلایی میلاد مجنونی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div align="center"><br></div><div align="center">[<div id="15383268102157436"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/u4VJf?data[rnddiv]=15383268102157436&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div>